boat

 ئـلـبـي مـآ بـدو يـنـهـي إيـآمـو مـعـگ .. عـمـري مـآ بـدو يـبـئـى بـلاگ .. أنـت عـنـدي وسـطـگ مـش مـمـكـن تـعـرفـوا .. أعـلـى درجـة مـن الـحـب مـش رح تـفـهـمـوا .. حـتـى و مـعـي بـشـعـر أنـآ مـش مـع حـدآ .. أنـت أنـآ و حـآلـي مـش مـمـكـن زعـلـوا .. ضـلـگ هـون .. نـسـيـنـي كـل جـروح الـكـون .. مـآ فـيـي بـعـدگ .. حـيـآتـي حـدگ مـيـة لـون😍😘 مـش رح حـب غـيـرگ انـت رح تـبـئـى ئـلـي .. مـن غـيـرگ مـا بـتـسـوى الـدنـيـي .. مـا تـتـحـدآنـي أنـت مـش ئـآدر تـنـسـآنـي .. عـطـيـتـگ حـيـآتـي كـلا .. غـرئـت بـ حـنـآنـي .. بـغـآر مـن الـهـوآ لـ أنـگ عـم تـتـنـفـسـوا .. مـن كـل شـي حـدگ .. مـن كـل شـي بـتـلـبـسـوا .. ضـلـگ هـون .. نـسـيـنـي كـل جـروح الـكـون .. مـآ فـيـي بـعـدگ .. حـيـآتـي حـدگ مـيـة لـون😍😘...

العربية

4All

May 16th 2016, 4:02 pm
0 comments
Write a comment
boat