boat

اّمّيّرّتّيّ .. بّعّدّ أنّ عّلّمّتّ.. أنّ اّلّأزّهّاّرّ تّسّرّقّ رّاّئّحّةّ عّطّرّكّ وّأنّ اّلّكّرّوّاّنّ يّتّغّنّىّ بّصّوّتّــــــــكّ وّأنّ اّلّفّرّاّشّاّتّ تّسّتّعّيّرّ رّشّــــاّقّتّكّ وّأنّ اّلّشّمّسّ تُّـنّيّرّ بّإشّــــــــرّاّقّتّكّ وّأنّ اّلّهّوّاّء يُّغّاّزّلّ نّسّمّـــــــــــاّتّكّ وّأنّ اّلّاّرّّضّ تُّدّاّعّبّ خّطّــــــوّاّتّكّ وّأنّ اّلّبّحّرّ تُّهّيّجّ اّمّوّاّجّهّ بّسّمّــاّتّكّ فّلّاّ عّجّبّ أنّ تّسّلّبّيّ قّلّبّيّ مّنّ حّيّثّ لّاّ حّوّلّ وّلّاّ قّوّةّ مّنّـــيّ وّأنّ تّشّغّلّيّ تّفّكّــيّرّيّ وّتّأسّــرّيّ رّوّحّيّ وّتّحّتّــلّيّ وّجّـــدّاّنّيّ فّبّعّدّ أنّ عّلّمّتّ كّلّ هّذاّ .. حّقّاًّ لّاّ عّجّــبّ فّيّ ذلّكّ ..!! اّمّيّرّتّيّ اّنّتّىّ مّنّ اّشّعّلّتّ بّكّيّاّنّىّ اّلّحّبّ وّاّنّاّرّتّ ّضّيّاّء هّذاّ اّلّقّلّبّ لّيّسّ لّكّىّ مّثّيّلّ فّاّنّتّىّ مّنّ نّبّتّ اّصّيّلّ فّاّنّتّىّ تّهّتّمّىّ بّمّنّ تّحّبّىّ وّتّشّفّىّ اّلّعّلّيّلّ تّهّمّسّىّ لّىّ اّجّمّلّ اّلّهّمّسّاّتّ وّاّعّيّشّ مّعّكّىّ اّجّمّلّ اّلّاّوّقّاّتّ وّبّعّشّقّهّاّ يّزّدّاّدّ قّلّبّىّ دّقّاّتّ فّاّنّتّىّ مّنّ اّصّبّتّىّ قّلّبّىّ بّسّهّاّمّكّ وّاّصّبّتّىّ اّلّعّيّنّ بّنّظّرّاّتّكّ اّيّاّ اّنّثّىّ مّنّ حّبّهّاّ اّسّقّتّنّىّ اّيّاّ اّنّثّىّ مّنّ عّمّرّهّاّ اّعّطّتّنّىّ يّاّ مّنّ اّنّاّرّتّ اّيّاّمّىّ وّمّحّتّ اّحّزّاّنّىّ ...

العربية

Unknown User

May 17th 2016, 2:53 am
0
boat